پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاورزي - 55 اسلاید

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاورزي - 55 اسلاید

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاورزي - 55 اسلاید

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاور

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاور

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاور

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاور

اهداف ترویج کشاورزی

گارفورث: هر چند هدف ترویج به صورت سنتی افزایش تولید بوده ولی اخیرا زمینه هایی چون تأمین امنیت غذایی، بهبود تغذیه، برابری و ریشه کنی فقر جزو اهداف سازمان های ترویجی محسوب می شوئد.

نیاز به ارتباطات انسانی برای ترویج و توسعه روستایی

امروزه مفهوم ارتباطات به درستی بیان ایده ها و جلب مشارکت مردم از روش برقراری ارتباط منطقی است که همانا خارج شدن از گستره ارتباط «یک سویه» و تبدیل آن به یک رویکرد متقابل «دو سویه» است.

اگر ارتباطات بتواند به برهم کنشی و یگانگی اندیشه ها و آرمان گروه های گوناگون کمک کند و زمینه همکاری را در جامعه پدید آورد، فرایندی را پدید خواهد آورد که می توان آن را «ارتباطات توسعه» نامید.

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاور

پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاور

ط کارامد از راه گفت و گو و مباحثه

سخنور باید در راستای عینی کردن و کوتاه کردن مفهوم های مورد نظر خود تلاش چشمگیری کند و تا آنجا که می شود با جمله ها و عبارت های کمتر و کوتاه تر آن ها را بیان کند. مثلا استفاده از عامل های پشتیبانی کننده مانند تمثیل و تشبیه

نکته: عامل های پشتیبانی کننده باید با توجه به گروه مخاطبان و متناسب با شرایط و شأن آنها گزینش گردند تا کارآمد واقع شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاورزي است

برای دانلود کل پاورپوینت مباني ترويج و آموزش كشاورزي از لینک زیر استفاده کنید: